ഇത് വെറുമൊരു ഹൃസ്വ ചിത്രം മാത്രം അല്ല, അതികം ആരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന പല നല്ല മനുഷ്യരുടെയും ജീവിതമാണിത്

Direction : Manu Jose Thazhathel
Concept & written : Fr. Benny Benedict C.M.I

Cast : Prabhu Muralikrishnan
DOP. : Brijil Joseph
Editing : Nilesh M.B
Music : Sarath K. S
PC : Rijin Raju
AD : Vijinz
Asst. Director : Fr. Jebin